Avís legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

El present text conté l’avís legal (d’ara en avant, el “Avís Legal”) que ha sigut elaborat en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, amb la finalitat de regular l’accés i ús al present lloc web https://www.filmsnomades.com/ (d’ara en avant, la “Web”).

2. DADES IDENTIFICATIVES

Les dades identificatives i de contacte del titular i responsable de la Web són els que figuren a continuació:

FILMSNÒMADES, S.C.P. (d’ara en avant Filmsnòmades)
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona al tom 2914, foli 195, fulla número T-49.140
NIF: B-43.957.745
Domicili: C/ Jaume I, número 44, entresòl segona, 43870 Amposta (Tarragona)
E-mail: info@filmsnomades.com
Telèfon: 977 70 20 74

3. ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

L’accés i utilització de la Web està subjecte i, en conseqüència, es regirà per tot el que es disposa en el present Avís Legal, sense perjudici de les condicions particulars que siguen aplicable a serveis concrets inclosos en aquesta.

El simple fet d’accés i la utilització de la Web atribueix la condició d’usuari (d’ara en avant, el “Usuari” en singular, i els “Usuaris” en plural) de la Web i comporta l’acceptació plena i sense reserves per part de l’Usuari, del total contingut de l’Avís Legal en la versió publicada en la Web en el moment d’aquest accés.

4. ACTUALITZACIÓ

Ens reservem la facultat de modificar i actualitzar la informació continguda en la Web, així com en el present Avís Legal, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, sent responsabilitat de l’Usuari revisar-les en el moment de cada accés i/o utilització, ja que, la utilització dels serveis significarà la seua acceptació en la versió de l’Avís Legal que siga vigent en el moment d’ús o contractació.

5. OBLIGACIONS DE L’USUARI

5.1. Veracitat de la informació

L’Usuari declara i s’obliga al fet que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la Web siga certa, vertadera, completa, precisa i que estiga autoritzat per a divulgar-la.

5.2. Compliment de la legalitat

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la legislació vigent, amb el que es disposa en l’Avís Legal, així com amb la moral, la bona fe i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a abstindre’s d’utilitzar la Web amb finalitats il·lícits, contraris al que s’estableix en l’Avís Legal, o de manera lesiva per als drets i interessos del Titular de la Web o de tercers.

El Titular de la Web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l’accés i/o utilització del seu Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a tot Usuari que incomplisca amb el present Avís Legal.

5.3. Responsabilitat de l’Usuari

L’Usuari haurà d’utilitzar la Web i els seus continguts sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el Titular de la Web puga patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de l’Avís Legal.

6. DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts de la Web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, marques, logos, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del Titular de la Web o el Titular de la Web ha sigut degudament autoritzat per al seu ús, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. CONTINGUTS D’ALTRES LLOCS WEB

La Web pot posar a la disposició dels Usuaris enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a través de dispositius tècnics com ara, entre altres, enllaços d’hipertext, bàners, botons, directoris i qualsevol altra eina de cerca que permeta a l’Usuari accedir a llocs web diferents de la Web o llocs web de tercers (d’ara en avant, “Links”). La utilització de Links no implica que existisca dependència amb el Titular de la Web, llevat que es diga expressament el contrari, ni suposa l’acceptació, aval o recomanació per part del Titular de la Web dels continguts o serveis per ells oferits, ni cap garantia a l’Usuari. Per consegüent, l’Usuari haurà de valorar sota la seua responsabilitat la navegació als altres llocs web a través d’aquests Links, quedant el Titular de la Web exonerada de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les quals s’accedisca a través dels Links.

D’igual forma, tots aquells Links entre qualsevol lloc web i la Web no impliquen, per la seua mera existència, cap relació legal entre la Web i la web que incorpore aquests Links, així com tampoc el coneixement i acceptació per part del Titular de la Web de la seua existència i contingut.

8. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

En la mesura en què ho permeta la legislació vigent, el Titular de la Web s’eximeix de tota responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1. De qualsevol error, supressió, retard o anomalia que es puga produir en la transmissió i funcionament de la Web, que tinguen origen en causes de força major o fortuïta (ja siguen problemes d’internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc.), o que haguera sigut causat per mala fe de l’Usuari.
2. De la utilització inadequada que els Usuaris puguen fer de la Web o de les webs d’enllaç, i que resulten en una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o en altres il·lícits civils o penals.
3. De les reclamacions de tercers que es deriven de l’ús indegut per l’Usuari de la Web.
4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests pogueren mantindre alguna relació contractual amb el Titular de la Web.
5. De l’accés i ús de la Web a continguts no aptes, així com l’enviament de dades, per part de menors d’edat, sense el consentiment dels pares o tutors, quan la Llei així ho requerisca, sent responsabilitat dels progenitors o tutors exercir el control adequat perquè els menors al seu càrrec eviten l’accés i ús a continguts no aptes.
6. Dels errors o omissions, o des-actualizació dels continguts publicats en la Web.
7. De les dades incertes, imprecisos, incorrectes o incomplets facilitats per l’Usuari que impedisquen transmetre els productes o serveis contractats i/o contactar amb l’Usuari.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA

Si qualsevol clàusula del present Avís Legal fóra declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de clàusules i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulte afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial al present Avís Legal, haguera d’afectar-les de manera integral.

10. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal, així com, totes aquelles relacions que puguen sorgir entre l’Usuari i el Titular de la Web per l’accés i utilització de la Web, s’interpretaran i regiran de conformitat amb la Llei Espanyola.